Monthly Archives Marzec 2012

Serwer SQL

Poprzez możliwość używania z serwerem SQL, NAS stała się, podobnie jak wszystkie inne platformy pamięci masowej, tak zwaną hybrydą, zorientowaną zarówno na system plików, jak i na bloki. Szczegóły tej ewolucji zostały opisane poniżej.

SAN, w odróżnieniu od NAS, pojawiła się początkowo jako rozwiązanie dla archiwizacji danych na taśmach poza LAN. Z obserwacji wynika, że ponad 75% wczesnych SAN wdrożono jako zaplecze współdzielonych bibliotek taśm. Przyczyną tego było nie tylko planowane umożliwienie uzyskania dostępu do kosztownych bibliotek, ale oprócz tego także chęć zapobieżenia problemowi kurczenia się czasu na wykonywanie kopii zapasowych, który w środowisku systemów otwartych był plagą przeprowadzanej z wykorzystaniem LAN archiwizacji na taśmach.

Read More

Sieciowe buforowanie plików

Sieciowe buforowanie plików zbliża nowoczesne systemy tworzenia kopii zapaso-wych do tradycyjnych rozwiązań z wieloskokowym tworzeniem kopii lustrzanych, przedstawionych na rysunku 9.11. Inne tego typu rozwiązania można nazwać „ma-szynami czasu”. Nazwa ta odnosi się do szczególnego sposobu tworzenia kopii lu-strzanych: prowadzenia dziennika zmian dokonanych w pamięci masowej na poziomie bloków.

Read More

Zarządzanie skupione na produkcie

Metoda zarządzania skupionego na produkcie polega na korzystaniu z wielu punktowych narzędzi do zarządzania poszczególnymi komponentami pamięci masowej (zobacz rysunek 8.3). W praktyce jest to prawdopodobnie najpowszechniejsza „architektura” zarządzania pamięcią masową. Informatycy często używają narzędzi dołączonych do serwerów i macierzy pamięciowych, a z czasem uzupełniają je o zbiór wyspecjalizowanych narzędzi, które kupują lub tworzą sami w celu rozwiązania codziennych problemów z pamięcią masową. Czasem określa się to mianem metody „kołczana ze strzałami”.

Read More

Jak uzyskać prawdziwe korzyści z pamięci masowej?

W poprzednim rozdziale zbadaliśmy stan technologii wirtualizacyjnej i jej potencjalną rolę w ułatwianiu zarządzania pamięcią masową, a ponadto przedyskutowaliśmy kwestię wydajnego przydziału pojemności. Ustaliliśmy, że pomimo coraz intensywniejszych prac nad wirtualizacją opartą na hoście lub na wyspecjalizowanych urządzeniach w infrastrukturach Fibrę Channel brak standardów wirtualizacji ogranicza zalety biznesowe produktów. W rezultacie potencjalne wdrożenia technologii trzeba testować i weryfikować w każdym przypadku z osobna, aby upewnić się, że rzeczywiście uproszczą architekturę pamięci masowej.

Read More

Warstwa System pamięci masowych

– Zarządzanie na podstawie reguł automatycznej naprawy błędów

– Automatyczne zaopatrywanie aplikacji w pamięć masową

– Zdalne zarządzanie i usługi portalowe

– Współdziałanie i współdzielenie

Mechanizmy wspomagające działanie oprogramowania do zarządzania danymi

– Protokoły sieciowe

– Urządzenia pamięci masowej

Read More

Słowniczek pojęć część XXIV

– TPI — zobacz ŚCIEŻKI NA CAL.

– TRADYCYJNY — komputer, system lub oprogramowanie utworzone niegdyś do konkretnego celu, ale obecnie przestarzałe wszystko, co zostaje po poprzednich wersjach sprzętu lub oprogramowania.

– TRAFIENIE W PAMIĘĆ PODRĘCZNĄ — występuje wtedy, gdy dane znajdują się już w pamięci podręcznej. Pozwala to oszczędzić czas potrzebny na pobranie danych z wirującego dysku — czas wyszukiwania, opóźnienia i odczytu.

Read More

Ochrona pamięci masowej i zadania

– Ochrona danych przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dotyczy to zarówno danych „spoczywających” w określonych miejscach (na dyskach, taśmach lub nośnikach optycznych gotowych do natychmiastowego użycia) Jak i będących „w ruchu” (przetwarzanych aktualnie przez serwery, wykorzystywanych przez użytkowników lub przenoszonych pomiędzy sieciami).

Read More