Monthly Archives Grudzień 2012

Pojemność a wydajność i inne realia ekonomiczne

Oczywiście, powiększanie pojemności to nie jedyny aspekt przyszłości technologii dyskowej. Trzeba również brać pod uwagę kwestie wydajności. Szybkość dostępu do danych na dysku jest coraz ważniejsza dla użytkowników i niewykluczone, że to ona wyznaczy granice przydatności technologii dysków magnetycznych.

Obserwatorzy branży utrzymują, że wtórne aktywatory w dyskach o dużej pojemności będą potrzebne nie tylko do dokładniejszego odczytywania wąskich ścieżek, ale również do zwiększenia ogólnej wydajności i przepustowości dysku. Rosnąca prędkość obrotowa dysków, która ma skracać czasy dostępu, wymaga także zastosowania wtórnych aktywatorów (nazywanych aktywatorami precyzyjnymi) poszczególnych głowic w celu uzyskania takiej samej (lub większej) wydajności szybszego i bardziej pojemnego dysku.

Read More

Słowniczek pojęć część I

ADAPTER MAGISTRALI HOSTA (HBA) — karta sprzętowa podłączona do magistrali komputera, działająca jako interfejs między urządzeniem SCSI (takim jak dysk twardy) a komputerem.

ADRES (fizyczny) — konkretna lokalizacja w pamięci, w której przechowywany jest rekord albo sektor danych. Aby można było odnaleźć dany obszar na dysku, każdy obszar otrzymuje niepowtarzalny adres złożony z trzech komponentów — cylindra, sektora i ścieżki. ADRESOWANIE CYLINDRA polega na przypisaniu numerów kon-centrycznym okręgom (cylindrom) na powierzchni dysku. Numer cylindra określa adres radialny obszaru danych. ADRESOWANIE SEKTORA polega na numerowaniu rekor-dów danych (sektorów) za pomocą indeksu, który określa kątową pozycję odniesienia dysków. Rekordy indeksu są następnie zliczane poprzez odczytywanie ich ZNACZ-NIKÓW ADRESU. ADRESOWANIE GŁOWICY polega na pionowym numerowaniu powierzchni dysku, zwykle zaczynając od najniższej powierzchni. Kontroler może na przykład wysłać binarny odpowiednik dziesiętnej liczby 610150, aby poinstruować dysk, żeby odczytał dane z cylindra 610, sektora 15 i głowicy 0.

Read More

W oczekiwaniu na zarządzanie skupione na danych

Pobieżny opis metody zarządzania skupionego na danych zamieszczono tu w nadziei, że wzbudzi większe zainteresowanie technologią opartą na idei samoopisujących się danych i przyspieszy jej opracowanie. Sama metoda nazywania danych nie pozwoli jednak na efektywniejsze wykorzystanie pojemności. Jeśli będzie wystarczająco otwarta i zgodna z istniejącymi systemami operacyjnymi, aplikacjami i platformami pamięciowymi, umożliwi opracowanie ulepszonych procesów zarządzania danymi.

Read More

IP SAN i prawo Metcalfa

Teoretycznie sieci IP SAN powinny zdobyć przewagę nad opartymi na infrastrukturze Fibrę Channel, dzięki lepszemu stosunkowi kosztów do wartości osiąganych w stosunkowo krótkim czasie. Dostawcy uzasadniali tę sytuację prawem Metcalfa, które określa, po pierwsze, że wartość sieci rośnie wraz z ilością dołączonych do niej węzłów, a po drugie, że koszt sieci rośnie coraz wolniej, kiedy dodawane są kolejne węzły (patrz rysunek 4.1).

Read More

CZAS KROKU — czas, w którym stacja przesuwa głowice od bieżącego do docelowego cylindra.

CZAS OBROTU — stałe tempo rotacji talerza dysku twardego, zwykle mierzone w obrotach na minutę (RPM). Typowe dyski wirują z prędkością od 4500 do 7200 RPM, ale na rynku pojawiają się już dyski o prędkości 10 000 RPM.

CZAS USTALANIA — okres między przybyciem głowicy odczytuj ąco-zapisującej nad żądaną ścieżkę a zmniejszeniem się szczątkowych drgań do poziomu, który umożliwia niezawodny odczyt lub zapis.

Read More

Protokół iSCSI

Tak oto, jeżeli protokół iSCSI jest przeznaczony dla małych lub średnich środowisk IT, które nie mają wielkich silosów taśm, to czy kopie zapasowe wciąż będą siłą napędową lub „zabójczą aplikacją” jego wdrażania? Dopóki nie znajdzie się zastosowanie iSCSI, które sprawi, że w mniejszych środowiska IT zrezygnuje się z pamięci podłączonej do serwera oraz sieciowej pamięci masowej (ang. network-attached storage, NAS), wydaje się, że producenci będą tracić czas na „zabawę” z iSCSI.

Read More

Eksplozja danych i sprawy dysku

Przeczytaj dowolne opracowanie poświęcone pamięci masowej — broszurę producenta, referat analityka, felieton eksperta albo artykuł w prasie branżowej — a prawdopodobnie znajdziesz w nim pewien wciąż powracający motyw: twierdzenie o bezprzykładnym tempie przyrostu danych. Zjawisko to zwykło się określać popularnym mianem „eksplozji danych”.

Wokół tempa przyrostu danych i jego związku ze strategicznym planowaniem pamięci masowej oraz zakupami sieciowych technologii pamięciowych urosło wiele mitów. Ich propagatorzy twierdzą że objętość danych podwaja się mniej więcej co rok i że właśnie wskutek tego menedżerowie IT z całego świata stawiają na sieci pamięci masowej (ang. storage area network, SAN).

Read More