Monthly Archives Czerwiec 2015

Kodowanie danych

– KLIENT-SERWER — środowisko, które umożliwia współpracę „klientów” (zwykle komputerów biurkowych) z „serwerami” (komputerami, które przechowują dane i wyko-nują programy). W środowiskach klient-serwer dane mogą być zapisywane na zdalnym serwerze, a nie na lokalnym dysku twardym aplikacje mogą być przechowywane na ser-werze i w razie potrzeby dostarczane poszczególnym komputerom biurkowym. Serwer działa jako brama do sieci, wykonuje programy administracyjne i zapewnia dostęp do sieci oraz jej zasobów.

– KOD — zbiór jednoznacznych reguł, które

Read More

JEDNOSTRONNY PROTOKÓŁ

– JEDNOSTKA ALOKACJI — grupa sektorów na dysku zarezerwowana do przecho-wywania określonych informacji. Na dyskach twardych w małych systemach kom-puterowych jednostka alokacji zwykle ma postać bloku, klastra lub sektora. Zobacz też BLOK, KLASTER i SEKTOR.

– JEDNOSTRONNY PROTOKÓŁ — protokół sygnalizacji elektrycznej, który

Read More

INTERFERENCJA ELEKTROMAGNETYCZNA I INTERFEJS

– INTERFEJS — połączenie między urządzeniami, aplikacjami lub różnymi sekcjami sieci komputerowej. Protokół sprzętowy lub programowy (zawarty w elektronice kontrolera i stacji dysków), który zarządza wymianą danych między komputerem a stacją. W małych systemach komputerowych najczęściej używa się interfejsów ATA (znanego też jako IDE) oraz SCSI. Zobacz też AT i SCSI.

– INTERFEJS ST-506/ST-412 — jeden ze standardów interfejsu między dyskiem

Read More

GŁOWICA MAGNETOREZYSTYWNA (MRH)

– GŁOWICA MAGNETOREZYSTYWNA (MRH) — specjalna konstrukcja głowicy odczytującej, umożliwiająca pobieranie danych z nośnika o bardzo dużej gęstości re-jestrowania. Głowice odczytujące zawierają materiały o specjalnych właściwościach magnetorezystywnych — to znaczy takie, których oporność zmienia się w obecności pola magnetycznego — dzięki czemu są bardziej czułe na zmiany pól magnetycznych i mogą odczytywać gęściej upakowane bity na nośniku

Read More

Jednostka siły – G

– G — G to jednostka siły, która jest wywierana na ciało pozostające w spoczynku, równa sile grawitacji. W tej właśnie jednostce określa się zwykle odporność dysków na urazy mechaniczne. Jeśli dysk ma odporność mechaniczną równą 40 G (przy odłączonym zasilaniu), oznacza to, że nie zostanie trwale uszkodzony przy wstrząsie o sile 40 G, co

Read More

FIBRE CHANNEL SAN

– FIBRE CHANNEL POINT-TO-POINT (punkt-punkt) —jedna z topologii fizycznych Fibre Channel. Topologia ta zapewnia proste, bezpośrednie połączenie między dwoma węzłami, co przypomina tradycyjną topologię SCSI.

– FIBRE CHANNEL PROTOCOL OVER INTERNET albo INTERNET FIBRE CHANNEL PROTOCOL (iFCP) — iFCP to odwzorowanie protokołu FCP na rodzinę

Read More

FIBRE CHANNEL ARBITRATED LOOP

– FIBRE CHANNEL ARBITRATED LOOP (FC-AL, pętla z arbitrażem) — jedna z topologii fizycznych Fibre Channel. W tej topologii wszystkie urządzenia Fibre Channel są połączone w pętlę, której struktura przypomina sieć Token Ring. Pętla może zawierać najwyżej 126 węzłów.

– FIBRE CHANNEL CLASS 1 SERVICE —ten poziom usług gwarantuje

Read More

BIOS I BIT

BIBLIOTEKA OPTYCZNA — obudowa, która zawiera wiele optycznych stacji dysków i kaset pamięć masowa o dużej szybkości i pojemności. Jest wyposażona w zautomatyzowane ramię, które pobiera kasetę optyczną z gniazda, przenosi ją do jednej ze stacji, a następnie — kiedy nie jest już potrzebna — umieszcza z powrotem w gnieździe.

BIOS (BASIC INPUT OUTPUT SYSTEM) — program trwale zapisany w pamięci komputera i dostępny bez

Read More

Architektura równorzędna (Peer-to-peer)

Adresowanie pionowe — kiedy stacja dysków ma wiele powierzchni, każdą z własną głowicą od- czytuj ąco-zapisującą, adresowanie pionowe polega na przypisaniu numerów od 00 do XX każdej głowicy. Podając numer głowicy, kontroler określa pionowe położenie obszaru danych.

AKTYWATOR — urządzenie elektromechaniczne, które przesuwa obiekty — takie jak ramię przenoszące dyski optyczne w zmieniaczu dysków — albo urządzenie sterujące

Read More

Protokół FCIP

Grupa IETF opracowała już protokół tunelowania do przesyłania łączem IP danych pomiędzy pamięciami masowymi współpracującymi z infrastrukturą Fibre Channel (tzw. FCIP). Ten protokół, w projektowaniu którego uczestniczyły Cisco Systems i Brocade Communications Systems, miał za zadanie powiązać ze sobą oddzielne infrastruktury Fibre Channel (tzw. „wyspy SAN”) poprzez istniejącą już, tanią sieć szkieletową IP, obejmującą swoim zasięgiem

Read More

Zwolennicy pamięci współpracujących z protokołem IP

Po ewentualnym rozpowszechnieniu się sieci VSAN należy wprowadzić wiele po-prawek dotyczących sposobu wykrywania węzłów (np. pozastrefowe przeszukiwanie nazw) w sieciach FC SAN działających jako sieci VSAN. Należy również dokładnie rozpatrzyć wpływ zmian na bezpieczeństwo danych. Zwolennicy takiego rozwiązania twierdzą jednak, że są w stanie wdrożyć skuteczniej zabezpieczone struktury, podobnie jak to miało miejsce w przypadku sieci VLAN

Read More

Tradycyjna definicja ISO

W najbardziej nawet przemyślanej jej wersji, w której system operacyjny jest samodzielnie opracowywany przez producenta pod kątem wymagań klienta (patrz rysunek 5.2.), uproszczony serwer NAS jest w zasadzie jądrem systemu operacyjnego ogólnego przeznaczenia, zoptymalizowanym do wykonywania pewnych zadań związanych z obsługą sieci i pamięci masowej. W rzeczywistości, niektóre niedrogie urządzenia NAS wykorzystują jako „mózgi” jądra

Read More

Sieciowa pamięć masowa — zagadka Zen cz. II

W najbardziej nawet przemyślanej jej wersji, w której system operacyjny jest samodzielnie opracowywany przez producenta pod kątem wymagań klienta (patrz rysunek 5.2.), uproszczony serwer NAS jest w zasadzie jądrem systemu operacyjnego ogólnego przeznaczenia, zoptymalizowanym do wykonywania pewnych zadań związanych z

Read More