Monthly Archives Czerwiec 2017

KOMPRESJA DANYCH

– KOMÓRKA PAMIĘCI — miejsce w pamięci zidentyfikowane przez ADRES, pod którym znajduje się informacja przeznaczona do odczytania lub zapisu.

– KOMPENSACJA — w niektórych procedurach formatowania niskopoziomowego należy podać wartości kompensacji przełączania głowicy (ang. head skew) i kompensacji przełączania cylindra (ang. cylinder skew). Wartość ta reprezentuje liczbę sektorów pomijanych w celu skompensowania czasu przełączania głowicy

Read More

Bycie pierwszym właścicielem sieci SAN nie zapewnia specjalnego statusu menedżerowi ds. pamięci masowej

Urządzenia SAN i NAS, czy jakiekolwiek inne urządzenia pamięciowe, nie przynoszą korzyści same z siebie. Bycie pierwszym właścicielem sieci SAN nie zapewnia specjalnego statusu menedżerowi ds. pamięci masowej. Podobnie jak inne technologie, również sieciowa pamięć masowa jest narzędziem do realizacji celów biznesowych. Najlepszą

Read More

Bezpieczeństwo pamięci masowej

Chociaż dyskusje nad wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pamięci masowej toczą się stosunkowo od niedawna , to jednak sama idea bezpieczeństwa informacji nie jest czymś nowym. Dyskusje takie są wywołane częściowo troską o zachowanie dostępności do pamięci masowej we współdzielonych strukturach i sieciach, po części zaś obawami o podatność danych na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. Techniki zapewniania bezpieczeństwa danych uległy szybkiemu rozwojowi w ciągu ostatnich 20 lat, szczególnie jeśli chodzi o hosting aplikacji oraz usługi sieciowe. Jest to wpływ coraz powszechniejszej świadomości rosnącej zależności procesów biznesowych od systemów i aplikacji sieciowych.

Read More

ABC systemu zabezpieczeń

Aby osiągnąć pierwszy z celów stawianych przed systemami zabezpieczania informacji — czyli ochronę danych i infrastruktury — należy opracować ekonomiczną strategię ograniczania dostępu do nich tylko dla upoważnionych użytkowników. Elementy takiej strategii stanowią swoiste ABC, na które składają się: kontrola dostępu, uwierzytelnienie i administracja.

Read More

Ochrona danych

Jak już wcześniej wspomniano, właściwe zrozumienie funkcjonowania aplikacji i znajomość wymagań dotyczących ochrony ich danych stanowi kluczowe zagadnienie przy planowaniu nowoczesnych systemów usuwania skutków awarii. Charakter danych — ich ilość, częstotliwość zmian, wykorzystanie w innych krytycznych procesach biznesowych, ich zgodność z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi długotrwałego przechowywania i niezaprzeczalności — określa kryteria wyboru odpowiedniej stra-tegii ochrony.

Read More

Słowniczek pojęć część IV

DATABASE MANAGEMENT SYSTEM (DBMS) — program służący do pobierania i aktualizowania plików w bazie danych, a także zarządzania nimi.

DFHSM {Data Facility Hierarchical Storage Manager) — system zarządzania hie-rarchiczną pamięcią masową opracowany przez firmę IBM, część DFSMS.

DFSMS (Data Facility Storage Management System) — system do zarządzania danymi, kopiami zapasowymi i hierarchiczną pamięcią masową, używany przez mainfra- me’y MVS i OS/390 firmy IBM. Wprowadzony na rynek w 1993 roku, łączy procedury tworzenia kopii zapasowych, kopiowania danych, zarządzania hierarchiczną pamięcią masową i sterowania urządzeniami w jednym pakiecie, który zarządza wszystkimi funkcjami wejścia-wyjścia systemu operacyjnego.

Read More

Sieci FC SAN

Sieci FC SAN z definicji nie są sieciową pamięcią masową. Stanowią przedłużenie topologii pamięci podłączonej do serwera, której używano do łączenia macierzy pamięciowych z serwerami przez ostatnich 40 lat. Sieci FC SAN wprowadzają po prostu przełącznik, który umożliwia (w najlepszym razie) nawiązywanie większej liczby połączeń między fizycznymi urządzeniami pamięciowymi a adapterem HBA oraz transmisję danych na większą odległość niż równoległe magistrale SCSI.

Read More

Slowa na „w”

Kluczem do efektywnego przydziału pojemności w sieciach SAN była „wirtualizacja woluminów” — technika tworzenia dużych i skalowalnych „dysków wirtualnych” albo „partycji macierzowych” z pojedynczych dysków twardych. Pod koniec lat 90. (i obecnie) za tworzenie woluminów wirtualnych odpowiadały przede wszystkim kontrolery macierzy dyskowych.

Mówiąc prosto, poszczególne dyski w macierzy są agregowane w „woluminy wirtualne” przez oprogramowanie wbudowane w kontroler macierzy. Kontroler realizował funkcje wirtualizacji z tego samego powodu, dla którego zewnętrzne oprogramowanie do tworzenia nadmiarowych macierzy niedrogich (później: niezależnych) dysków (RAID) z czasem przeniesiono do kontrolerów. Chodziło o wydajność.

Read More

Sieci SAN i efektywność przydziału pojemności

Wielu pierwszych zwolenników tej technologii uznawało wysoki koszt zakupu i wdrożenia sieci Fibrę Channel (FC) SAN za nieistotny, kładąc na drugą szalę ogromny wzrost wydajności wynikający z zastosowania topologii sieciowej pamięci masowej. Producenci argumentowali, że sieci FC SAN szybko się spłacą dzięki efektywniejszemu przydziałowi pojemności oraz ulepszonemu zarządzaniu.

Read More

Pracownicy obsługujący pamięć masową w przedsiębiorstwach

Aby:

– zrozumieć i właściwie wykorzystać zalety technologii, użytkownik powinien zostać odpowiednio przeszkolony

– móc przedstawić własne kryterium wyboru architektury pamięci masowej w oparciu o wiarygodne informacje i polemizować z niekompetentnymi szefami, użytkownik powinien mieć odpowiednią pozycję w

Read More

Mechanizmy wspomagające przetwarzanie TCP

– topologia połączeń punkt-punkt gwarantuje każdemu urządzeniu wydzielone pasmo 150 MB/s

– cieńsze, dłuższe kable ułatwiają przeprowadzanie połączeń i poprawiają obieg powietrza w obudowie

– mniejsza liczba sygnałów wymaga mniej miejsca na płytce montażowej i upraszcza prowadzenie ścieżek

– lepsza konstrukcja złącza ułatwia instalację i zwiększa niezawodność urządzeń

Read More

Od ewolucji do rewolucji: mit sieci pamięci masowej Fibre ChanneE cz. II

Analitycy podsycają emocje, twierdząc, że sieci FC SAN są coraz powszechniej używane w infrastrukturach pamięciowych organizacji publicznych i prywatnych: szacowano, że roczne tempo wzrostu sieci FC SAN ma wynosić 65 procent aż do roku 2004 . Tymczasem pamięć podłączona do serwera ma w tym okresie rosnąć „tylko” o 8 procent rocznie.

Z tego rodzaju prognoz można nauczyć się niejednego o iluzoryczności danych statystycznych. Zważywszy, że

Read More

Branża pamięci masowej: lęk przed standardami i upowszechnieniem

Trzeba podkreślić, że przechowywanie danych to jedna z nielicznych dziedzin technologii informatycznej, które cechują się ubóstwem standardów — otwartych czy faktycznych. Pozostaje więc w ostrym kontraście do innych sektorów technologii, w których dobrze zdefiniowane standardy:

1. Zostały opracowane przez otwarte organizacje normalizacyjne takie jak American National Standards Institute (ANSI), Internet Engineering Task Force (IETF) oraz przyjęte w praktycznie wszystkich liniach produktów.

Read More