Kodowanie danych

– KLIENT-SERWER — środowisko, które umożliwia współpracę „klientów” (zwykle komputerów biurkowych) z „serwerami” (komputerami, które przechowują dane i wyko-nują programy). W środowiskach klient-serwer dane mogą być zapisywane na zdalnym serwerze, a nie na lokalnym dysku twardym aplikacje mogą być przechowywane na ser-werze i w razie potrzeby dostarczane poszczególnym komputerom biurkowym. Serwer działa jako brama do sieci, wykonuje programy administracyjne i zapewnia dostęp do sieci oraz jej zasobów.

– KOD — zbiór jednoznacznych reguł, które określają sposób fizycznej reprezentacji danych cyfrowych (w postaci namagnesowanych bitów) na dysku. Jednym z celów kodowania jest dodanie danych synchronizacyjnych używanych podczas odczytu. Zobacz SEPARATOR DANYCH, MFM, RLL.

– KOD KOREKCJI BŁĘDU (ECC) — osadzony kod, który umożliwia wykrycie nie-zgodności między danymi wysłanymi a odebranymi (w systemie komunikacyjnym) albo danymi zapisanymi a odczytanymi (w systemie pamięciowym). Kod ECC może korygować błędy, ale w ograniczonym zakresie.

– KODOWANIE — przekształcanie danych we wzór sygnałów włączony-wyłączony (albo 1-0) przed zapisaniem ich na powierzchni dysku. Zobacz też MFM i RLL.

– KODOWANIE DANYCH — używanie kodów takich jak GCR, MFM, RLL, NZR itp. do reprezentowania znaków przechowywanych w pamięci.

– KOERCYJNOŚĆ — ilość energii magnetycznej (mierzona w erstedach) potrzebna do przestawienia dipola na magnetycznym nośniku.

– KOLIZJA GŁOWICY — lądowanie głowicy zachodzi podczas włączania lub wyłączania dysku. Zwykle nie powoduje to uszkodzenia dysku, który jest pokryty bardzo cienką warstwą smaru. Kolizja głowicy zachodzi wtedy, kiedy głowica i dysk uszkadzają się wzajemnie podczas lądowania głowicy, przenoszenia dysku albo na skutek dostania się zanieczyszczeń między głowicę a dysk. Kolizja głowicy to poważna awaria, która powoduje trwałe uszkodzenie i utratę danych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>