Łączność sieciowa

– LINEAR TAPE OPEN (LTO) — format taśm opracowany przez firmy HP, IBM i Seagate Technology.

– LOGICZNY NUMER JEDNOSTKI (LUN) — metoda adresowania używana do definiowania urządzeń SCSI podłączonych do wspólnej magistrali.

– LOGIKA — obwody elektroniczne, które przełączają się między stanem włączonym i wyłączonym („1” i „0”) w celu wykonywania operacji cyfrowych.

– LUN — zobacz LOGICAL UNIT NUMBER.

– ŁATA — modyfikacja oprogramowania, która dodaje funkcje niedostępne w stan-dardowej wersji programu.

– ŁĄCZENIE ŁAŃCUCHOWE (DAISY CHAIN) — sposób podłączania wielu stacji do jednego kontrolera. Sygnał wyboru stacji wysłany z kontrolera przechodzi szeregowo przez wszystkie stacje i jest przechwytywany przez tę o pasującym numerze.

– ŁĄCZENIE RADIALNE — sposób podłączania wielu stacji do jednego kontrolera. W łączeniu radialnym wszystkie sygnały wyjściowe są aktywne, nawet jeśli stacja nie jest wybrana. Zobacz też ŁĄCZENIE ŁAŃCUCHOWE.

– ŁĄCZNOŚĆ SIECIOWA — możliwość połączenia komputerów osobistych, stacji roboczych, serwerów i urządzeń peryferyjnych w celu współdzielenia, wysyłania, odbie-rania i organizowania informacji, plików, poczty elektronicznej oraz innych danych.

– MACIERZ — stacje dysków, które zostały połączone w grupę i działają jak pojedyncza jednostka logiczna pamięci masowej (LSU). Zobacz też MACIERZ DYSKOWA.

– MACIERZ DYSKOWA (albo MACIERZ) — grupa niewielkich, niezależnych stacji dysków, która zastępuje większe, jednodyskowe systemy. Najczęściej używane macierze dyskowe są oparte na technologii RAID. Zobacz też RAID.

– MACIERZ SPRZĘTOWA — grupa stacji dysków należących do jednej macierzy i współdzielących tę samą nazwę logiczną lub numer urządzenia.

– MAGAZYN — wymienialna komora, która zawiera wiele kaset optycznych albo taśm, często używana do zautomatyzowanego tworzenia obszernych kopii zapasowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>