Polityka prywatno??ci WebGG

Czytaj─?c, przegl─?daj─?c czy u??ywaj─?c serwis internetowy webgg.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce


Jako w??a??ciciel WebGG zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatno??ci.
Ka??d─? osob─? wykorzystuj─?c─? w jakikolwiek spos??b WebGG obowi─?zuje aktualna Polityka Prywatno??ci.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wp??ywaj─? na podstawow─? zasad─?: nie sprzedaj─? i nie udost─?pniam osobom trzecim danych presonalnych czy adresowych klient??w/u??ytkownik??w WebGG.
Je??li nie zgadzasz si─? z Polityka Prywatno??ci, prosz─? nie
odwiedza─? webgg.pl.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z webgg.pl lub WebGG mo??esz zosta─? poproszony o podanie niekt??rych swoich danych osobowych poprzez wype??nienie formularza lub w inny spos??b.
Dane o kt??re b─?dziesz proszony to w wi─?kszo??ci przypadk??w imi─? i adres e-mail.
Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynno??─?, kt??r─? te dane dotyczy??y je??li niepodane dane s─? wymagane do jej poprawnego wykonania.

Niezapowiedziane Wiadomo??ci

Zastrzegam sobie prawo do wysy??ania niezapowiedzianych wiadomo??ci osobom, kt??rych dane kontaktowe uzyskam dzi─?ki dzia??alno??ci zwi─?zanej z WebGG.
Pod tym okre??leniem rozumiem informacje odnosz─?ce si─? bezpo??rednio do WebGGs (np. zmiany, wewn─?trzne promocje), nie komercyjne listy (np. ??yczenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, kt??rych rozsy??ka dotyczy moich produkt??w lub zosta??a op??acona przez sponsora wspieraj─?cego WebGG.

Informacje komercyjne s─? filtrowane przeze mnie w stopniu w jakim jest to mo??liwe, ograniczana jest ich obj─?to??─? i wysy??ane s─? sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysy??ania komentarzy do artyku????w, innych materia????w zwi─?zanych z WebGG lub na forum takie jak Forum WebGG (forum.webgg.pl) s─? dost─?pne dla wszystkich odwiedzaj─?cych strony zawieraj─?ce te dane.
Nie mam mo??liwo??ci zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, kt??re te dane wykorzystaj─? do przes??ania Wam nieokre??lonych informacji. Dlatego dane te nie podlegaj─? Polityce Prywatno??ci.


Cookies (Ciasteczka)

Niekt??re obszary webgg.pl mog─? wykorzystywa─? cookies, czyli ma??e pliki tekstowe wysy??ane do komputera internauty identyfikuj─?ce go w spos??b potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Warunkiem dzia??ania cookies jest ich akceptacja przez przegl─?dark─? i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatno??ci nie dotyczy serwis??w i firm, kt??rych dane kontaktowe podane s─? na stronach cneb.pl lub w
WebGG.
W przypadku pyta?? jestem do dyspozycji:
prywatno??─?@webgg.pl

Wy??─?czenie Odpowiedzialno??ci

Stworzy??em WebGG, aby pomaga─? u??ytkownikom
korzystanie z najpopularniejszych komunikaotr??w niezale??nie od platformy i miejsca na ??wiecie.
Mimo, ??e prezentuj─? praktyczne rozwi─?zania, to nie s─? one jednakowo skuteczne dla wszystkich.
Korzystaj─?c z program??w WebGG i WebTLen (dost─?pny pod adresem webtlen.pl) robisz to na w??asn─? odpowiedzialno??─?, Serwis WebGG, Robert Meisner, ani firma hostuj─?ca serwis nie ponosz─? odpowiedzialno??─?i za ewentualne wynik??e szkody, utrat─? danych osobowych, numer??w gg, ani hase??.
Jednocze??nie informujemy, ??e taka sytuacja nie zosta??a jeszcze zg??oszona serwisowi WebGG.

WebGG.pl dzia??a dla Ciebie