Sieciowe buforowanie plików

Sieciowe buforowanie plików zbliża nowoczesne systemy tworzenia kopii zapaso-wych do tradycyjnych rozwiązań z wieloskokowym tworzeniem kopii lustrzanych, przedstawionych na rysunku 9.11. Inne tego typu rozwiązania można nazwać „ma-szynami czasu”. Nazwa ta odnosi się do szczególnego sposobu tworzenia kopii lu-strzanych: prowadzenia dziennika zmian dokonanych w pamięci masowej na poziomie bloków.

Grupa kolejnych opublikowanych tu rysunków, powstałych w firmie Revivió, będącej znanym dostawcą tej technologii, pomoże wyjaśnić ideę tego rozwiązania .

Revivió wprowadza obecnie do sprzedaży całkowicie odporny na uszkodzenia system blokowy, umożliwiający natychmiastowy dostęp do danych w postaci, jaką miały w dowolnym momencie. Ze względu na to, że technologia operuje na poziomie bloków, można dzięki niej chronić aplikacje współpracujące z systemami plikowymi, SQL lub niestandardowe bazy danych, a nawet surowe partycje dyskowe.

W czasie zwykłej pracy urządzenie zachowuje się jak typowy zestaw jednostek lo-gicznych (LUNS), zwany wolumenami TimeSafe™ (pokazano to na rysunku 9.18). Platforma nie wpływa na wydajność i niezawodność pracujących pamięci masowych lub korzystających z nich aplikacji.

Urządzenie Revivió działające jako kopia lustrzana w trybie tylko do zapisu podczas zwykłej pracy systemu (Źródło: Revivió, Inc., Lexington, MA, www. revivió, com)

W przypadku spostrzeżenia uszkodzenia danych, np. o godz. 3.55 rano, administrator ma dostęp do urządzenia Revivió i wymusza na nim przywrócenie obrazu danych (Timelmage) z chwili poprzedzającej awarię. Ten moment można dowolnie wybrać już po awarii i nie trzeba go planować wcześniej (jak to ma miejsce w przypadku podziału lustrzanego).

Taki obraz (Timelmage) jest natychmiast prezentowany jako inny kompletny zestaw woluminów (dysków) zawierających dane z wcześniejszej chwili (patrz rysunek 9.19). Poprawność tych dysków można zweryfikować montując je w innym hoście.

Jeśli wybrany zestaw danych jest uszkodzony (czyli uszkodzenie lub utrata danych nastąpiła przed wybranym czasem sporządzenia obrazu — Timelmage), urządzeniu można nakazać przywrócenie kolejnego chwilowego obrazu danych.

Eksperci zajmujący się bazami danych wiedzą, że proces odzyskiwania bazy danych powoduje zmiany w przechowującej ją pamięci masowej. Z tego powodu w !śmiejących rozwiązaniach do tworzenia chwilowych obrazów i kopii lustrzanych trzeba najpierw zreplikować dane, aby zachować zawartość źródłowego obrazu lub podziału lustrzanego. Obrazy Timelmage można swobodnie zapisywać i odczytywać, a wprowadzane do nich zmiany nie powodują zmian w podstawowej pamięci masowej. Wprowadzone przez Revivió funkcje zapisu-odczytu oraz testów nieniszczących znacznie skracają czas odzyskiwania danych.

Po sprawdzeniu obrazu urządzenie może natychmiast przywrócić poprawne chwilowe dane do wolumenów TimeSafe, co pokazano na rysunku 9.20.1 ten proces nie wymaga przenoszenia ani kopiowania danych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>