Słowniczek pojęć część I

ADAPTER MAGISTRALI HOSTA (HBA) — karta sprzętowa podłączona do magistrali komputera, działająca jako interfejs między urządzeniem SCSI (takim jak dysk twardy) a komputerem.

ADRES (fizyczny) — konkretna lokalizacja w pamięci, w której przechowywany jest rekord albo sektor danych. Aby można było odnaleźć dany obszar na dysku, każdy obszar otrzymuje niepowtarzalny adres złożony z trzech komponentów — cylindra, sektora i ścieżki. ADRESOWANIE CYLINDRA polega na przypisaniu numerów kon-centrycznym okręgom (cylindrom) na powierzchni dysku. Numer cylindra określa adres radialny obszaru danych. ADRESOWANIE SEKTORA polega na numerowaniu rekor-dów danych (sektorów) za pomocą indeksu, który określa kątową pozycję odniesienia dysków. Rekordy indeksu są następnie zliczane poprzez odczytywanie ich ZNACZ-NIKÓW ADRESU. ADRESOWANIE GŁOWICY polega na pionowym numerowaniu powierzchni dysku, zwykle zaczynając od najniższej powierzchni. Kontroler może na przykład wysłać binarny odpowiednik dziesiętnej liczby 610150, aby poinstruować dysk, żeby odczytał dane z cylindra 610, sektora 15 i głowicy 0.

ADRES DANYCH — aby umożliwić odszukanie określonego obszaru na dysku, każdy obszar otrzymuje niepowtarzalny adres złożony z trzech komponentów — numeru cylindra, głowicy i sektora. Adresowanie poziome polega na przypisywaniu numerów koncentrycznym okręgom (cylindrom), wyznaczanym przez głowice w miarę radialnego ruchu ramienia po powierzchni dysku, zaczynając od 0 w przypadku zewnętrznego okręgu. Określając numer cylindra, kontroler określa poziomy albo radialny komponent adresu. Adresowanie obrotowe — po zaadresowaniu głowicy i cylindra można znaleźć żądany sektor na określonej powierzchni i ścieżce, zliczając znaczniki adresu począwszy od impulsu indeksowego ścieżki. Każda ścieżka zaczyna się od impulsu indeksowego, a każdy sektor — od znacznika adresu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>