Słowniczek pojęć część III

CYCLIC REDUNDANCY CHECK — proces weryfikowania integralności bloków danych. Typowa metoda polega na dodaniu dwóch bajtów CRC do każdego bloku danych użytkownika. Dwa bajty oblicza się na podstawie danych użytkownika za pomocą cyfrowych układów logicznych. Matematyczny model to wielomiany ze współczynnikami binarnymi. Podczas odczytywania danych zapisane bajty CRC po-równuje się z nowymi, obliczonymi na podstawie odczytanego bloku w celu wykrycia ewentualnego błędu odczytu. Proces kontroli błędu jest matematycznie równoważny podzieleniu odczytanego bloku, łącznie z CRC, przez wielomian dwuczłonowy. Jeśli reszta z dzielenia wynosi zero, dane są bezbłędne.

CYFROWY, SYSTEM — każdy system, który przetwarza cyfrowe sygnały binarne przybierające wartości 0 albo 1. Przykładem sygnału niecyfrowego jest sygnał analogowy, o ciągłym wykresie, jak w przypadku telewizji lub radia.

CYLINDER — cylindryczna powierzchnia utworzona przez identyczne ścieżki na ułożonych pionowo dyskach. W dowolnym położeniu ramienia pozycjonującego głowicę wszystkie ścieżki pod wszystkimi głowicami tworzą jeden cylinder. Numer cylindra to jeden z trzech komponentów ADRESU', pozostałe dwa to numer głowicy i numer sektora.

CZAS DOSTĘPU — w przypadku dysku twardego — łączny czas wyszukiwania ścieżki, przełączania głowicy i opóźnienia rotacyjnego w operacji odczytu-zapisu. W przypadku dysku optycznego — czas potrzebny na znalezienie ścieżki i rozpoczęcie transmisji danych. W przypadku zmieniacza dysków optycznych — czas potrzebny na zlokalizowanie właściwego dysku, umieszczenie go w stacji i rozpoczęcie transmisji do systemu komputerowego. Jeśli dysk znajduje się już w stacji, czas dostępu zależy od czasu wyszukiwania. W przeciwnym razie zależy od czasu zmiany dysku, czasu rozpędzania i czasu wyszukiwania.

CZAS INDEKSOWY — odstęp czasu między dwoma krawędziami impulsu indek-sowego miara czasu, w którym dysk wykonuje jeden obrót. Stacja dysków korzysta z tej informacji, aby potwierdzić prawidłową prędkość obrotową nośnika.

CZAS KOMÓRKI BITU — czas potrzebny do przekazania jednego bitu informacji między kontrolerem a dyskiem. Czas komórki to odwrotność szybkości transmisji dysku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>